Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Městská policie

Hlídka ve službě:  773 748 385

V případě, kdy strážníci nevykonávají službu, je možnost se obrátit na Policii ČR - obvodní oddělení Letovice tel. č. 974 631 770, popřípadě na tísňovou linku 158.

 

Městská policie:
náměstí Míru 538, 679 63 Velké Opatovice
Tel: 515 554 480, Email: policie@velkeopatovice.cz

Petr Porket, DiS. -  velitel MP
Mob: 777 781 030

Tomáš Prchal - strážník
Mob: 775 884 279

Jaromír Dvořáček - strážník
Mob: 777 781 034

 

 

 

Řízení městské policie a prokazování příslušnosti

Městskou policii řídí starostka města prostřednictvím pověřeného strážníka – velitele MP. Strážníci se řídí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Svoji příslušnost k městské policii prokazují strážníci stejnokrojem s odznakem, identifikačním štítkem na prsou a nášivkou s názvem obce na záloktí levého rukávu. Dále může strážník prokázat svoji příslušnost k městské polici pouze průkazem pracovníka městské policie nebo slovním prohlášením „MĚSTSKÁ POLICIE“.

Úkoly městské policie

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona:

 • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování závazných vyhlášek a nařízení obce (města),
 • podílí se, v rozsahu stanoveném zákonem o obecní polici nebo zvláštním zákonem, na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného
  pořádku a to v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem tak činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci (městě),
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci (městě),
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce (města),
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Mimo taxativně vymezené úkoly zákonem o obecní polici, dále strážnicí zajištují i další úkoly, které vyplývají přímo či nepřímo ze zákona o obecní policii nebo zvláštních zákonů, například:

 • zajišťují obsluhu, vyhodnocování a předávání záznamů z MKDS
 • zabezpečují v ranních hodinách nebezpečné přechody pro chodce u základních škol, snaží se eliminovat další škodlivé jevy mládeže (kouření, alkohol, záškoláctví, apod.)
 • provádí odchyt zatoulaných psů, jejich umístění do městského záchytného kotce a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro zatoulaná zvířata nebo se je snaží umístit do tzv. náhradní péče
 • zajišťují veřejný pořádek, v případě potřeby usměrňují dopravu při konání kulturních a společenských akcí v našem městě
 • vyhledávají v katastrálním území města vraky, černé skládky a jiné závady a činí kroky vedoucí k jejich odstranění
 • úzce spolupracuje s OOP ČR Letovice a Blansko (dopravní nehody, výtržnictví, společné preventivní akce zaměřené na bezpečnost silničního provozu, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek u osob mladších 18 let, kontrola osob umístěných v ubytovně města apod.)
 • doručování písemností pro orgány obce ve správním řízení
 • v rámci svých oprávnění poskytují občanům rady a potřebnou spolupráci
 • plní úkoly, které jsou potřebné pro Město nebo Městský úřad
 • řeší veškeré žádosti či připomínky občanů v rámci svých povinností a oprávnění

Do katastru působnosti Městské policie Velké Opatovice dále patří obce: Velká Roudka, Svárov, Bezděčí, Brťov, Korbelova Lhota

 

Oprávnění strážníků městské policie

K zabezpečení plnění výše uvedených úkolů mají strážníci zákonem o obecní policii (zák. č. 553/1991 Sb.) svěřeny tyto pravomoci:

 • Oprávnění požadovat vysvětlení (§ 11)
 • Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (§ 12)
 • Oprávnění předvést osobu (§ 13)
 • Oprávnění odebrat zbraň (§ 14)
 • Oprávnění zakázat vstup na určená místa (§ 15)
 • Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (§ 16)
 • Oprávnění odejmout věc (§ 17)
 • Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven (§ 17c)
 • Použít donucovacích prostředků, psa a služební zbraně (hmaty, chvaty, údery
  a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, pouta, úder služební zbraní, hrozba namířenou služební zbraní, varovný výstřel ze služební zbraně, technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.)

Městský kamerový a dohlížecí systém

Městská policie Velké Opatovice v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňků, zahájila od 1. listopadu 2017 provoz městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). Monitorovací a ovládací pracoviště je zřízeno na služebně Městské policie Velké Opatovice, Nám. Míru č.p. 538. Obsluhu zajišťují strážníci městské policie.

Umístění kamer ve městě:

 1. objekt stavebniny MOLAT spol. s r.o.  - kamera na stožáru v objektu stavebnin
 2. zdravotní středisko - kamera na objektu
 3. Infocentrum -  kamera na objektu
 4. 2x budova sokolovny - kamery na objektu
 5. prodejna Línie - kamera na objektu
 6. budova Městské policie – kamera na objektu
 7. ul. Mládežnická - kamera na objektu truhlárny
 8. ul. Mládežnická - 1x kamera na objektu – zadní vchod do ubytovny města
                            - 4x kamera uvnitř objektu ubytovny města
 9. ul. Zámek - 2x kamera na objektu jihozápadního křídla zámku
                   - 1x kamera vnitřní prostory jihozápadního křídla zámku
                   - 1x kamera na objektu veřejné WC (od 6/2022)
 10. ul. Jevíčská - 2x kamera na objektu č.p. 363
 11. ul. Hliníky – kamera na objektu č.p. 478 (od 3/2022)
 12. ul. Pod Strážnicí – 2x kamera na objektu č.p. 741 (od 9/2023)

Monitorované lokality v místech, kde je to možné, jsou označeny informační tabulí

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí