Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Organizační řád

Městský úřad Velké Opatovice

Článek 1

          Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice, rozdělení kompetencí mezi odbory  a jejich vzájemné vztahy, vztahy mezi úřadem a organizačními složkami zřízenými městem  a vztah mezi úřadem a orgány města.

Článek 2

Postavení a působnost

     Postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb. „ o obcích“ ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad Velké Opatovice jako pověřený městský úřad dle zvláštních zákonů je orgán obce, který plní úkoly v samostatné i přenesené působnosti. Přenesenou působnost vykonává pro obce ve svém správním obvodu a v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.

Článek 3

Správní obvod

     Správní obvod je tvořen obcemi:

Velké Opatovice, Borotín, Cetkovice, Malá Roudka, Uhřice a Úsobrno.

Článek 4

Úkoly městského úřadu

     Městský úřad Velké Opatovice v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, zejména při přípravě podkladů a návrhů pro jejich jednání, při zabezpečování jejich usnesení, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, přičemž se řídí:

 1. při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
 2. v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

     Městský úřad Velké Opatovice v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu 
s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, rady obce a zvláštních
orgánů obce, případně komisí, rozhoduje o poskytování informací žadateli podle
zvláštního zákona, přičemž se řídí:

a)   při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech

      a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými

      na základě zákona,

 1. v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

Článek 5

Organizační struktura

     Městský úřad tvoří starostka, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starostka. Městský úřad se člení do odborů a oddělení. Jménem městského úřadu jedná starostka města, místostarosta, v rozsahu svěřené působnosti tajemník a vedoucí odborů (vždy s uvedením názvu odboru). Ostatní pracovníci mohou jménem městského úřadu jednat jen na základě zmocnění.

 

Článek 6

Starostka

     Starosta zastupuje město navenek. Přijímá  opatření k připravenosti obecního úřadu na plnění úkolů za branné pohotovosti státu a spojených s řešením mimořádných událostí v případě živelných pohrom, nehod nebo jiného nebezpečí. Je nadřízen tajemníkovi a jeho prostřednictvím též všem pracovníkům městského úřadu. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka městského úřadu a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů. Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok, může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města, svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva města a zápis z jednání rady města, plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony.

 

Článek 7

Místostarosta

     Zastupuje starostku města v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostce. Podepisuje spolu se starostkou právní předpisy města, usnesení zastupitelstva města a rady města.

 

Článek 8

Tajemník

     Tajemník městského úřadu je zaměstnancem města. Za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostce města. Je nadřízen všem pracovníkům zařazeným do městského úřadu, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům obce zařazeným v městském úřadu, vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského úřadu. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním. Plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města i rady města a další úkoly vyplývající z jeho pracovní náplně.

 

Článek 9

Odbory

     Městský úřad se člení do odborů, které plní úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti, kterými je pověří rada města prostřednictvím tajemníka městského úřadu nebo vyplývají z příslušných právních předpisů.

     Městský úřad Velké Opatovice se člení do odborů a oddělení:

 • odbor finančně - správní
 • odbor výstavby
 • odbor správy majetku města
 • odbor technicko-hospodářský
 • odbor kultury
 • oddělení sociální
 • oddělení vnitřní kontroly (od 1.3.2018)
 • veřejný opatrovník

     Pracovníci organizačně nezařazení do odborů a pracovnice sociálního oddělení jsou ze své činnosti odpovědni tajemníkovi městského úřadu.

 

 

     Odbory jsou povinny v rozsahu své působnosti vzájemně si poskytovat informace o úkolech, které plní, vydávat na základě pokynu tajemníka stanoviska a posudky potřebné pro ostatní odbory a projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolů spadajících do jejich kompetence v rámci samostatné působnosti.

     Spory, s výjimkou kompetenčních, vzniklé mezi pracovníky odborů městského úřadu při zabezpečování pracovních úkolů, řeší vedoucí odborů. Nedojde-li k dohodě nebo jde-li o kompetenční spor, rozhoduje tajemník městského úřadu.

 

Článek 10

Postavení vedoucích pracovníků

     Práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích pracovníků odborů městského úřadu:

 1. v rozsahu své působnosti stanovit konkrétní úkoly a přijímat opatření k jejich zajištění
 2. zajišťovat řádné hospodaření se svěřenými finančními prostředky města
 3. odpovídat za materiálně technické prostředky určené pro práci odboru
 4. zajišťovat spolupráci s ostatními odbory, včetně zastupitelnosti
 5. kontrolovat dodržování právních předpisů v oboru své působnosti, seznamovat podřízené pracovníky s novelami a novými právními předpisy, pečovat o zvyšování odborné úrovně podřízených pracovníků
 6. ve spolupráci s tajemníkem městského úřadu připravovat znění obecně závazných vyhlášek obce v oboru své působnosti
 7. se souhlasem tajemníka stanovit výši mimořádných odměn podřízeným pracovníkům
 8. vést podřízené pracovníky k dodržování vnitřních předpisů organizace a předpisů o bezpečnosti při práci
 9. dbát na kultivované, korektní a seriózní jednání ve styku s veřejností a vést k takovému jednání podřízené pracovníky

 

Článek 11

Odpovědnost

     Každý pracovník městského úřadu má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího pracovníka, jímž je řízen a jemuž za svou činnost odpovídá. Pracovníci zařazení do jednotlivých odborů jsou odpovědni vedoucímu odboru, vedoucí odborů jsou odpovědni tajemníkovi úřadu. Tajemník je odpovědný za svou činnost starostovi města, v jeho nepřítomnosti místostarostovi města. V případě nutné koordinace činnosti nebo stanovisek jednotlivých odborů je koordinátorem tajemník.

 

Článek 12

Zastupování pracovníků

     Vedoucí odboru se souhlasem tajemníka určí svého zástupce a vymezí rozsah zastupovaných činností. Může si vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách případně pozastavit opatření svého zástupce.

     Zastupování pracovníků v rámci odboru určuje vedoucí příslušného odboru se souhlasem tajemníka městského úřadu, zastupování pracovníků mezi odbory určuje tajemník městského úřadu.

     Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce.

     Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň předání svěřeného majetku.

 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení

     Nedílnou součástí organizačního řádu Městského úřadu Velké Opatovice jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 Pracovní náplně zaměstnanců – tvoří samostatnou přílohu OŘ

Příloha č. 2 Pracovní řád – tvoří samostatnou přílohu OŘ

Příloha č. 3 Podpisový řád

Příloha č. 4 Organizační schéma Městského úřadu Velké Opatovice

 

     Tento organizační řád, dle § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byl projednán na zasedání rady města konané dne 18.12.2017 a ruší Organizační řád  Městského úřadu Velké Opatovice ze dne 4.11.2013

 

Účinnosti nabývá dnem : 1.1.2018

 


Břetislav Strnad
tajemník

 

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí