Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Rekonstrukce silnice II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány – nejde jen o Svárovskou alej❗

V pátek 29.1.2021 se uskutečnila plánovaná schůzka zástupců vedení Jihomoravského kraje se zástupci měst a obcí, kterých se týká velmi dlouho plánovaná investiční akce Rekonstrukce silnice II/372 Chlum – Velké Opatovice, extravilán. Na jednání
Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, přislíbil včasné řešení této akce s ohledem na přidělenou dotaci. Pan hejtman si je vědom stavu a nutnosti opravy této krajské komunikace, která je v havarijním stavu a je pro účastníky silničního provozu velmi nebezpečná. Jednání se neslo v duchu stejného názoru na nutnost rekonstrukce a využití dotačních prostředků, bez kterých by tato oprava nebyla možná. Hejtman přislíbil realizaci tohoto záměru, a to buď s možnou úpravou projektu opravy komunikace v úseku Svárovské aleje s možností v této části ponechání zúžené vozovky a vytvoření tzv. výhyben pro projíždějící vozidla, pakliže to bude možné a přípustné nebo realizaci opravy s původním záměrem.
 
❗ O další možné variantě úpravy projektu v trase Svárovské aleje, tedy odklonění komunikace v nové trase nad Svárovskou alej, tedy výkupu pozemků a nového trasování, kterou prezentuje 1. náměstek hejtmana Lukáš Dubec, nebylo při tomto jednání se zástupci dotčených měst a obcí vůbec jednáno. Dovolím si podotknout, že tato varianta s ohledem na nový projektový záměr a výkupy pozemků, není realizačně časově možná s ohledem na již vydané územní rozhodnutí. Bylo by také otázkou, jak se vlastník této komunikace zodpovědně postaví ke zmařenému záměru, který je připravován již 5 roků a stál nemalé veřejné finanční prostředky a k přidělené dotaci, která by byla tímto zmařena.
 
❗Nicméně, v diskusi byl také projednán obecný návrh změny trasy, ale pan hejtman i zástupci dotčeného katastrálního území se shodli na tom, že takto podstatná změna projektu není časově realizovatelná v závislosti na dotaci. Pokud by byl realizován nový projekt, tak kraj nedisponuje takovými finančními prostředky, aby tuto investiční akci financoval z vlastního rozpočtu, tudíž by k opravě nedošlo další desetiletí.
 
❗Tato komunikace je velmi nebezpečná jak pro chodce, tak pro projíždějící vozidla, a především pro záchranné složky, které musí tímto nebezpečným úsekem projíždět a riskovat. Statistika počtu dopravních nehod na této komunikaci hovoří o 15 evidovaných nehodách v průběhu 3 let. A kolik takových nehod není evidováno?
 
❗Drtivá většina obyvatel obcí a měst, dotčených touto komunikací, na tuto rekonstrukci čeká desítky let! Již připravený projekt rekonstrukce této komunikace zohledňuje alespoň částečné ponechání jedné strany aleje a v místě rozšíření vozovky výsadbu nových stromů. Nikdo není zastáncem kácení zdravých stromů, ale každý, kdo tuto část komunikace zná a kdo denně Svárovskou alejí projíždí ví, v jakém zdravotním stavu se stromy nachází. Proto místní občané souhlasí, právě s ohledem na špatný zdravotní stav těchto stromů, s novou výsadbou lip, aby do budoucna byla alej obnovena pro naše děti a další generace.
 
❗I bez příkazů a nařízení, i bez nátlaků jedinců a organizací, vedení měst Velké Opatovice a Letovice každý rok řeší obnovu a novou výsadbu stromů a alejí. I nám na přírodě záleží! Ale také nám záleží na bezpečí a životech našich občanů! Pevně věřím ve slova pana hejtmana, že tuto situaci bude řešit v závislosti na dlouholeté přípravě, vynaložených veřejných financí, přidělené dotaci, a především v zájmu místních občanů.
 
Kateřina Gerbrichová, starostka města
 
Foto: Jihomoravský kraj, Město Velké Opatovice

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí