Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Výběrové řízení - sociální pracovník, veřejný opatrovník

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Velké Opatovice v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na pozici

sociální pracovník/pracovnice, veřejný opatrovník/opatrovnice

 

Místo výkonu práce:  Velké Opatovice

Platové zařazení:        11. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Pracovní poměr:         na dobu neurčitou

Rámcová náplň práce: zajišťování činností sociální práce na obecní úrovni, realizace výkonu veřejného opatrovnictví

Nástup do zaměstnání: říjen 2023, příp. dle dohody.

 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:

 1. splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, tzn., že úředníkem se může stát fyzická osoba, která je občanem České republiky (příp. i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk.
 1. splňují další požadavky stanovené vedoucím úřadu pro toto výběrové řízení:
  • vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku nebo vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně-právní činnost, charitní a sociální činnost
  • řidičské oprávnění skupiny B
  • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 1. výhodou:
  • praxe na obdobné pozici
  • znalost (orientace) zákona č. 108/2006 Sb., zákona č. 110/2006 Sb., zákona č. 111/2006 Sb., zákona 500/2004 Sb., zákona č. 128/2000 Sb., zákona č. 89/2012 Sb.
  • zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností v sociálních službách či veřejného opatrovnictví
  • schopnost samostatného rozhodování a řešení krizových situací
  • znalost zásad efektivní komunikace
 1. osobnostní předpoklady:
  • schopnost samostatné a týmové práce, flexibilita
  • vstřícnost v jednání s klienty, trpělivost
  • zodpovědnost, důslednost a pečlivost v plnění úkolů a termínů
  • odolnost vůči stresu

Nabízené benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na dovolenou
 • příspěvek na zdravotní péči
 • příspěvek na kulturní, sportovní akce
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • 4 dny indispozičního volna
 • možnost ubytování

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • telefonické a e-mailové spojení
 • datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

 

Přihlášku s přílohami je nutno doručit do 31. května 2023 prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickém podpisem nebo osobně/poštou na adresu:

Město Velké Opatovice, k rukám tajemníka
Zámek 14
679 63 Velké Opatovice
s označením: „Neotevírat – výběrové řízení“.

 

Výběrová komise posoudí zaslané dokumenty přihlášených uchazečů, přičemž vybraní uchazeči mohou být pozváni e-mailem nebo telefonicky k ústnímu pohovoru, popř. i k písemnému testu.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 15 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy.

 

Ve Velkých Opatovicích 12. dubna 2023

Bc. Miroslav Hartl
tajemník úřadu

Soubory ke stažení

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí