Potřebuji vyřídit
Nejčastější žádosti od občanů
Městský úřad
Úřední deska, nařízení a další tiskopisy
Kultura a volný čas
Zpříjemněte si chvíle ve městě nebo okolí
Občan a město
Vše co se týká města a vás
Městské koupaliště
Poplatky, otevírací doba a veškeré informace o koupališti

Závěrečné zhodnocení volebního období 2014 – 2018

Závěrečné zhodnocení volebního období 2014 – 2018

Ustanovující schůze zastupitelstva byla 5.11.2014 a činnost zastupitelstva bude trvat do prvního dne voleb, tedy do 5.10.2018.

Za toto období byly dokončeny tyto investiční akce:

 • Zateplení budov mateřských škol
 • Oprava střechy zámku nad sálem
 • Vybudování nového povrchu komunikace Pod Skalou, část. ul. Pod Strážnicí – pod školou
 • Autobusová čekárna Brťov
 • Zateplení budovy zdravotního střediska
 • Nové osvětlení v městské tělocvičně – bývalá tělocvična učiliště
 • Výměna podlahových krytin ve třídách ZŠ
 • Zásahové obleky a sady hadic pro JSDH
 • Nové vchodové dveře do kina a do zámeckého sálu
 • Oprava vnitřních rozvodů v 2. MŠ
 • Oprava vodovodu na ul. Kopanina
 • Oprava povrchu komunikace ul. Družstevní
 • I. Etapa výměny oken na ubytovně
 • V ZŠ – Oprava sociálního zařízení u jídelny, výměna oken u bazénu
 • Oprava zámeckého sálu
 • Oprava budovy skladu na hřbitově a vybudování nového WC na hřbitově
 • Oprava fasády severního křídla zámku
 • Rekonstrukce chodníku spojujícího ul. Nová a ul. E. Ušela
 • Oprava cesty k Čihadlu
 • Oprava rozvaděčů v části Žleb, Velká Roudka a Svárov
 • Oprava dětského hřiště u ZŠ vč. nových herních prvků
 • Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ, pavilon B
 • Rekonstrukce požární zbrojnice
 • Rekonstrukce místní komunikace ul. Nová a část ul. Pod Strážnicí
 • Rekonstrukce části úřadu
 • Rekonstrukce vodojemu Obora
 • Oprava parkovacích ploch ul. Nádražní a Šraňky
 • II. Etapa výměny oken na ubytovně
 • Celoplošné vysprávky komunikací
 • Oprava vodovodu část. ul. Pod Strážnicí
 • Nové herní prvky pro děti v místních částech i ve V. Opatovicích
 • Oplocení 2 hřišť v areálu ZŠ
 • Nový solární systém v 2.MŠ
 • Rekonstrukce schodiště zdravotního střediska
 • Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
 • Oprava místní komunikace ve Svárově
 • Rozšíření kamerového systému pro práci městské policie
 • Vybudování třetí místnosti v Památníku muzea
 • Rekonstrukce chodníku ul. Bezručova
 • Rekonstrukce památníku Padlým hrdinům
 • Výstavba chodníků na hřbitově
 • Rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Nádražní
 • Oprava střechy na budově Jídelny Učňák
 • Oprava fasády budov Městské policie a TIC
 • Rekonstrukce vzduchotechniky a doplnění vybavení kuchyně 1. MŠ
 • Oprava fasády zámku – části zámeckého sálu a kina

Investiční akce, které se do konce kalendářního roku ještě dokončí:

 • Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ včetně umýváren a sociálního zařízení
 • Rekonstrukce ul. Bahna
 • Nové parkovací plochy na ul. Dlouhá a nám. Míru
 • Nový chodník na hřbitov vč. veřejného osvětlení

Jsou připravované nebo se připravují tyto projekty pro další realizaci:

 • Rekonstrukce mostu u cukrárny
 • Rekonstrukce místních komunikací Pod Strážnicí vč. nových parkovacích ploch
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení Šraňky a Hliníky
 • Sociální a městské byty v areálu bývalého učiliště
 • Připojení Velké Roudky na vodovod Velké Opatovice
 • Rekonstrukce vnitřních rozvodů v 1. MŠ
 • Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ
 • Je připravena studie na rekonstrukci venkovního sportoviště v areálu ZŠ
 • Vybudování sběrného dvora aj.

Město VO má zřízené 3 příspěvkové organizace v našem městě. Jedná se o ZŠ a 2 MŠ. V průběhu roku 2017 a 2018 byla zrušena společnost Služby Města Velké Opatovice s.r.o., kde jediným společníkem bylo Město Velké Opatovicea výkon této společnosti vč. zaměstnanců byl převeden na nový odbor Kultury města a na odbor Správy majetku města.

Dotační politika – Město Velké Opatovice každý rok žádá a snaží se ucházet o dotace. Většinou se jedná o dotace z JmK, především na činnost JSDH, na kulturní akce, činnost TIC, na opravu zámku, z Ministerstva kultury na rekonstrukce a opravy kulturních památek, v současné době má město požádáno o dotaci na sociální bydlení z IROP. Město také čerpá dotace na výkon přenesené působnosti státu.

Sociální služby -Město Velké Opatovice zajišťuje výkon sociální práce v přenesené působnosti svým pracovníkem paní Hanou Vašíčkovou. Dále město poskytuje příspěvek městu Boskovice na výkon sociálních služeb, které jsou prováděny v obvodu pověřeného ORP Boskovice, jedná o služby sociální prevence. Dále poskytujeme finanční příspěvek městu Boskovice na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Dále poskytujeme příspěvek na terénní sociální služby formou dotace, a to Charitě Blansko, obecně prospěšné společnosti DOTYK II. Formou darů město VO přispívá na provoz a činnost organizací, které zabezpečují sociální služby pro naše občany. 2x do roka město VO pořádá sbírku nejen šatstva pro Charitu Blansko a také jsme každoročně součástí Tříkrálové sbírky.

Spolkový život. Město Velké Opatovice významně podporuje místní spolky a organizace. Formou dotací jim poskytuje příspěvky na činnost a provoz těchto organizací. Jedná se oblast kulturní, sportovní a společenskou a jde o podporu od malých dětí až po seniory.

Město Velké Opatovice má zřízenou zásahovou jednotku JPO II, kterou finančně a materiálně zabezpečuje. Personálně je tato jednotka zajištěna 22 členy.

Bezpečnost – Město Velké Opatovice má zřízenou městskou policii. V roce 2015 došlo k navýšení počtu městských strážníků z 1 na 3. Od roku 2016 se investují finanční prostředky na dovybavení a zlepšení kamerového systému, který slouží při práci jak naší MP, tak i Policii ČR. Naše město spadá obvodově pod Státní policii Letovice, ta dále patří pod okres Blansko. Každý rok se město setkává se zástupci Policie okresu a obvodu a hodnotí práci v našem městě a jejich spolupráci s naší MP.

Státní komunikace – naším městem a místními částmi vedou státní silnice, které jsou ve vlastnictví JmK a jejich správu provádí SÚS Blansko. Několikrát do roka se organizují pracovní schůzky s pracovníky SÚS a projednává se oprava a údržba těchto komunikací, zamýšlené investiční akce kraje, a to oprava silnice 2.třídy 372 mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem - extravilány, která je ve stádiu schváleného územního rozhodnutí a dále se připravuje oprava této silnice v úseku od hranice Pardubického kraje a průjezd naším městem. Toto je ve fázi připravovaného investičního záměru kraje.

Územní plán - V roce 2017 naše město započalo práce na novém územním plánu. V letošním roce probíhaly schůzky se zpracovatelem tohoto dokumentu a v současné době probíhá II etapa na zpracování nového ÚP.

Stav finančních prostředků k 25.9.2018

2310010

Základní běžný účet KB

31 022 070,23 Kč

2310020

Základní běžný účet u Českém spořitelny

2 603 652,26 Kč

2310030

Základní běžný účet u ČNB

3 612 008,34 Kč

2360120

Fond rozvoje bydlení

451 015,61 Kč

2360100

Sociální fond

107 093,79 Kč

2410010

Běžný účet VHČ

62 559,42 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné účty celkem

37 858 399,65 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesplacený úvěr

 

 

 

 

 

 

Úvěr u České spořitelny ZŠ +ČOV

-5 333 360,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokladna zůstatek

 

 

 

 

 

Celkem

 

163 360,- Kč

 

 

 

 

Majetkové účasti města

Město VO je společníkem ve společnosti Svaz VKMO s.r.o. se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno. Tato společnost je vlastníkem společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.. Město Velké Opatovice je součástí: Mikroreigonu Malá Haná, DSO Technické služby Malá Haná a také jsme členi Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43.

 

Ráda bych poděkovala všem zastupitelům a členům výborů a komisí za jejich činnost v tomto volebním období. Také mi dovolte tímto dnes poděkovat pracovníkům úřadu za jejich práci.

Ing. Kateřina Gerbrichová, starostka města

Obrázky a fotografie

1 2 4 5
6 20180926_170804

Kontaktujte nás

Telefonovat můžete na
+420 516 477 321
E-maily čteme ve schránce
mesto@velkeopatovice.cz

Odběr novinek

Odebírej novinky a akce pořádanými Městem Velké Opatovice.

Doporučujeme

Počasí